Høyre bryter ikke handlingsregelen!

Av Erna Solberg - 20.aug.2009 @ 10:38
Den siste uken har enkelte forsøkt å gi inntrykk av at Høyre vil bryte handlingsregelen for å gi skattelette. Det er fullstendig feil! Derimot har vi lagt frem klare prioriteringer for hva nye friske oljemilliarder skal brukes på.

De neste ni årene gir handlingsregelen nemlig 500 oljemilliarder mer på statsbudsjettet enn den har gitt i de ni årene som er gått siden den ble innført. Men alle oljepengene våre er lite verdt om vi ikke klarer å bruke dem på å investere for fremtiden. For å si det rett ut: Det klarer vi alt for dårlig i dag. Derfor har Høyre foreslått den største endringen i måten vi forvalter oljepengene på siden handlingsregelen ble innført. Jeg har sagt at hele økningen i oljepengebruk som handlingsregelen legger opp til, skal brukes på fire områder: Skattelette og kunnskap, samferdsel og klima.

Mens handlingsregelen sier noe om hvor mye vi bruker, sier vårt forslag noe om hva vi bruker pengene til. Om handlingsregelen de neste ti årene gir 300 milliarder eller 600 milliarder ekstra, kan ikke norske politikere styre. Hvordan vi skal bruke pengene, bestemmer vi selv.

Høyre vil investere i mennesker: Kunnskap, skole og forskning. I infrastruktur for fremtiden: Veier og jernbaner som binder landet sammen. I et sunt næringsliv: Vekstfremmende skattelette som inspirerer til innsats og gjør bedrifter konkurransedyktige. Og vi vil investere for å møte klimautfordringene, vår generasjons store oppgave. Dette er fire grunnpilarer for en sunn økonomi og et bærekraftig samfunn.

At Norge er rikt i dag, er ingen garanti for at vi er rike i fremtiden. Olje varer ikke evig. Et samfunn må hele tiden fornye seg, hele tiden investere langsiktig for fremtiden. For Høyre er langsiktighet og ansvarlighet kjernen i hvordan vi tenker om samfunnet.

Da er det faretruende at Norge sakker akterut nettopp på disse fire områdene: En av fem elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive ordentlig. Universitetene våre hevder seg ikke i Europa-toppen. Vårt langstrakte land har færre kilometer motorvei enn omtrent noe annet i Europa. Togene går enkelte steder saktere enn de gjorde på 1950-tallet. Skattenivået er i verdenstoppen. Og til tross for at vi har de beste forutsetninger for å være ledende på grønn energi, går investeringene i klimateknologi til andre land.

Gjør vi ikke noe med de store utfordringene, vil våre barn og barnebarn ikke klare å bære dagens velferdssamfunn. Det er de neste ti årene vi har muligheten. Eldrebølgen begynner å skylle inn over oss i 2020. Oljen i Nordsjøen varer ikke evig. Da handlingsregelen ble innført i 2001, var derfor Stortingets intensjon å bruke pengene omtrent slik Høyre foreslår. Men de siste årene har det ikke skjedd. Vi bruker en mindre andel av bruttonasjonalprodukt både på forskning og på samferdsel enn vi gjorde for fire år siden. Samtidig har skattene har økt.

Hva har gått galt? En grunn til at det er vanskelig å prioritere disse områdene, er at virkningene viser seg først på lengre sikt. Og det er så mange andre valgløfter å oppfylle - ikke minst for den rødgrønne regjeringen.

Derfor vil Høyre at vi skal binde oljepengene til disse fire områdene. Tenk hva vi kan få til her i landet, hvis vi går løs på de store utfordringene! Vi kan gi våre barn verdens beste skole. Våre Universiteter kan bli verdensledende på flere områder. Kanskje kan vi reise med hurtigtog mellom Oslo, Bergen og Trondheim - eller ned til Europa ? på et par timer. Fremtidens Norge kommer ikke til å bli landet med de laveste skattene - men de kan bli lave nok til at norsk næringsliv kan bli et av verdens mest konkurransedyktige og innovative. Og kanskje kan teknologien som blir gjennombruddet for å forsyne verden med grønn energi, komme fra Norge?

Det er derfor Høyre har foreslått den største omleggingen av budsjettarbeidet siden handlingsregelen: Og det er derfor jeg sa at det finnes penger til skattelette blant de friske oljepengene. Skatt og skole, samferdsel og klima: Det er altså Høyres prioritering. Derfor har vi råd til skattelette - uten å bryte handlingsregelen.

Kommentarer:
Postet av: Andreas

Herregud så kjedelig kronikk

21.aug.2009 @ 12:40
Postet av: Roger

Hei Erna Dette blir litt utenom bloggen, men overskrifter som passer er vanskelig å finne.
Jeg synes det er direkte flaut at partiene ignorerer alle de hundretusener nordmenn som er glade i dyr, og som ønsker de ikke skal lide under menneskelig næringsvirksomhet.
Vi har statlig støttet dyreplageri her i landet. Via bl.a.pelsdyroppdrett og sau på beite. Lidelsene er enorme og mange, og bruddene på dyrevernlovens kap1,§2 og 4 er veldig tydelige. Vi trenger folk som kan ta denne kampen også.
Men når det ikke nevnes i en bisetning engang, da er det ille.

24.aug.2009 @ 16:16
Postet av: Førskolelærerstudenter

Hei.
Vi er noen studenter fra høgskolen i Østfold som har noen spørsmål angående 0-3åringen i barnehagen. Vi ønsker å bruke svarene i diskusjon med andre medstudenter og på den måten få et bedre bilde av hvor 0-3åringen står i norsk politikk. På forhånd takk

Er lovfestet rett til barnehageplass fra fylte ett år en god politisk prioritering?

Er det ønskelig at alle barn skal gå i barnehage fra fylte ett år?

Finnes det alternativer til kontantstøtten, som bidrar til å øke foreldres valgfrihet?

Hva skal til for at en barnehage skal være et godt tilbud for ettåringer?

Har de fleste barnehager i dag et kvalitativ tilfredsstillende tilbud til ettåringer?

Hvordan skal pedagoger kunne sikre en barnehage med god kvalitet for ettåringen dersom det på grunn av økonomi ikke kan settes inn nødvendige vikarer, når de fast ansatte er borte pga sykdom?

25.aug.2009 @ 17:54
Postet av: Skoleelev

Kuuuuuuuuuuuult : D !!!

Virkelig innteresangt, må jeg si!!! X D

01.sep.2009 @ 15:16
Postet av: truls;)

hei, vi er en gutte gjeng som skal ha om høyre i samfunsfagen, lurte på om du kunne hjelpe oss litt med noen spørsmål?:D

hva er de viktigste sakene for partiet nasjonalt?

04.sep.2009 @ 13:32
Postet av: Karin T

Hei Erna S! Endelig tør du ta ordene forskning og høyere utdanning i din munn. Vi er ca 300 000 frustrerte universitetsansatte og studenter som er misfornøyd med det rødgrønne hvileskjæret innen forskning og høyere utdanning. Dersom du spisser budskapet om at Høyre faktisk vil øke basisbevilgningene til landets universiteter i høyskoler, kan dere potensielt få 300 000 flere stemmer. Håper unansett at dere gjør et brakvalg og at du blir landets neste statsminister!

04.sep.2009 @ 21:11
Postet av: Erna Solberg

Andreas: Handlingsregelen og ansvarlig økonomisk politikk er kanskje ikke det mest spennende man kan skrive om, men det er ikke uviktig av den grunn. Tvert imot skriver jeg om det fordi det er så viktig.

Roger: Dyreplageri skal vi aldri akseptere, det har Høyre vært veldig tydelige på.

Førskolelærerstudenter:

Er lovfestet rett til barnehageplass fra fylte ett år en god politisk prioritering?
Svar: Vi er nå nærmest i land med full barnehagedekning og en lovfestet rett til en barnehageplass har derfor kun en symbolsk betydning. Derfor var også Høyre noe skeptisk til å innføre en slik rett. Høyre mener det er flott at barnehage har vært et satsingsområde denne perioden, men vi er bekymret over om ikke utbyggingstakten har gått på bekostning av kvaliteten i barnehagene. Antallet pedagogiske ledere på dispensasjon har økt dramatisk og det er stadig flere barn, yngre barn og barn med stadig mer krevende utfordringer som nå går i barnhage, noe som krever tilstrekkelig med godt utdannet pedagogisk personale. Kvalitet vil være Høyres prioritering hva angår barnehage også i neste periode.

Er det ønskelig at alle barn skal gå i barnehage fra fylte ett år?
Svar: Høyre mener foreldre selv vet best hva som er god omsorg for egne barn, uavhengig av alder. Høyre vil derfor at barnehage skal være et frivillig tilbud til barn under opplæringspliktig alder.
Finnes det alternativer til kontantstøtten, som bidrar til å øke foreldres valgfrihet?
Svar: Det er mulig, men vi velger fremdeles å holde på kontantstøtte i sin nåværende form til vi finner eventuelle andre ordninger som vil sikre foreldres valgfrihet.

Hva skal til for at en barnehage skal være et godt tilbud for ettåringer?
Svar: Ulike barn har ulike behov, og Høyre er derfor opptatt av at barnehagesektoren består av et mangfold av barnehager med ulike tilnærminger til barns utvikling og læring. Vi ønsker også å øke kompetansen hos ansatte i barnehagen, og vi tror at godt voksne har mye å bidra med i arbeidet med de minste barna. Gode etter- og videreutdanningstilbud til ansatte i barnehagen er derfor viktig for oss.
Høyre mener på den annen side at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si at barnehage er et ubetinget gode for alle barn fra ett-års alder. Forskning spriker og det er lite kunnskap om hvordan det har gått med norske barnehagebarn. Høyre har gjennom de siste budsjettene satset på forskning på ulike omsorgsformer og betydningen for barns læring, utvikling og psykiske helse. Dette vil gi oss nødvendig kunnskap om hva som er et godt barnehagetilbud for de minste barna og hva som er god omsorg i barns første leveår.

Har de fleste barnehager i dag et kvalitativ tilfredsstillende tilbud til ettåringer?
Svar: Det er vi usikre på. Mange ettåringer får sikkert et utmerket tilbud, noen får kanskje et dårlig tilbud, men det er sikkert barn som ikke bør være i barnehage i det hele tatt på dette tidspunktet i livet. Som beskrevet over, dette vet vi veldig lite om.

Hvordan skal pedagoger kunne sikre en barnehage med god kvalitet for ettåringen dersom det på grunn av økonomi ikke kan settes inn nødvendige vikarer, når de fast ansatte er borte pga sykdom?

Svar: Det bør være tilstrekkelig ressurser slik at bemanningen er god ved sykdom blant personalet. Dette er et kommunalt ansvar, og hvis vi fremover vil se en økt konkurranse mellom offentlige og private barnehager, vil man konkurrere på kvalitet og kommunene vil presses til å ha gode ordninger ved sykdom blant personalet.

Truls: Høyre går til valg på lavere skatt, bedre skole og mer, bedre og tryggere vei på halve tiden. Det gjør vi fordi vi mener at det viktig for fremtiden til både den enkelte og til Norge som land. Vi vil ha lavere skatt fordi det trygger jobbene og fordi det er riktig og viktig at folk får bestemme mer over egen inntekt. Vi trenger mer kunnskap i skolen for å ruste den enkelte til å møte livets utfordringer, og for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig. Vi trenger mer, bedre og tryggere vei fordi næringslivet må få varene sine fortere frem, fordi folk skal slippe å stå i endeløse køer og fordi det vil gjøre veiene tryggere for de som kjører på dem. Hvis dere vil ha mer utfyllende informasjon anbefaler jeg dere å besøke www.hoyre.no

Karin T: Takk for det! Vi skal absolutt forsøke å sette forskning og høyere utdanning mer på dagsorden.

07.sep.2009 @ 11:37
URL: http://www.hoyre.no
Postet av: skolejenter

vi er noen skolejenter som lurer på hva en politiker må gå ijennom før en valgkamp? svar så fort så mulig:)

09.sep.2009 @ 13:04
Postet av: Maya

Hei

Jeg håper virkelig at dere vinner valget, og at dere gjennomfører det jeg hører du si om små og mellomstore besdrifter.

Jeg har en liten bedrift. Den går forsåvidt godt, vi har aldri hatt røde tall i boka. Vi vokser fort, og det gjør at vi har voksesmerter. Vi har prøvd å få lån, men det er umulig, siden vi ikke har fast eiendom. Firmaet vårt er et AS. Likevel vil bankene at vi skal pantsette huset. Men det var jo nettopp derfor vi ble AS, for å sikre oss at samme hva som skjedde, så skulle ungene være sikre på å ha et hjem.

Forresten: Om vi tok opp lån med pant i huset, kunne vi da få det til 11% rente!!!

Vi kommer heller ikke inn under Innovasjon Norge. I alle fall slik vi har tolket reglene. Der er det bare de som satser på teknologi eller kultur/design som får noe.

Vi kunne i år hatt bruk for 2-3 nye ansatte. Men så lenge vi ikke får lån, er det helt umulig. Nå vurderer vi å legge ned hele virksomheten. Både jeg og min mann jobber døgnet rundt med dette. Men føler at vi ikke har mer å gi, når vi ikke an få støtte noe sted. Vi har så langt greid oss uten lån e.l.

I år kommer vi til å omsette for ca 6 mill. Det burde kvalifisere til lån, syns jeg. Spesiellt når vi kan vise til overskudd.

Nå er vi så oppgitt og nedfor. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Men som sagt, vi vurderer sterkt å legge ned.

Lykke til med valget!

10.sep.2009 @ 21:48

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/10820284

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits