Syltynn finanssuppe

Av Erna Solberg
- 24.okt.2008 @ 13:04

 

 Krisepakke, Ap-samrøre og banksjefbonuser røres daglig sammen av redaksjoner og politikere med behov for å overgå konkurrentene. Sjelden har det vært kokt så mye suppe på så få spiker. Vanlige folks behov for en trygg jobb å gå til og lavere boligrenter må ikke bli fortrengt av overfladisk spill. 

De siste ukene har vært dramatiske. Kanskje mer dramatiske enn det mange har tatt inn over seg. Vi har vært farlig nærme full utlånsstopp fra våre banker. Hvis en slik situasjon vedvarer uhåndtert hjelper det ikke om bankene er aldri så solide. Selv de mest solide banker vil vakle om innskyterne mister tilliten, tar pengene sine og stikker. Utlån til bedrifter stopper opp og folk vil ikke få utbetalt lønn. Nye bedrifter og arbeidsplasser vil ikke bli opprettet uten lån fra bankene. Det vil bli krakk i boligmarkedet når kjøperne ikke får lån. Mange som mister jobben vil oppleve at verdien av boligen med ett er lavere enn gjelden, og vil være gjeldsslave i overskuelig fremtid.

 

Politikere, bankvesen, organisasjoner og myndigheter må ha ett, og bare ett, mål for øye i en slik situasjon: Avverge krisen raskt og effektivt. Dessverre har mange vært opptatt av helt andre ting. La meg nevne noen avsporinger:

 

1)      Påstanden om at krisepakken er tilpasset DnB NOR. Ja, selvfølgelig er den det! DnB NOR er Norges største bank. Den har en tredjedel av alle personkundene i Norge og halvparten av alle bedriftskundene. Mange mindre banker er fullstendig avhengige av å kjøpe tjenester fra DnB NOR i sitt daglige virke. Stopper DnB NOR, stopper Norge. En krisepakke som ikke løste problemene for DnB NOR ville ført bedrifter og låntagere ut i svært dype økonomiske problemer. Påstander om at krisepakken ikke burde være tilpasset DnB NOR vitner om dårlig innsikt i sakens realiteter. Men selvsagt må krisepakken heller ikke virke konkurransevridende overfor andre banker, for vi er avhengig av at små og store banker i hele Norge fungerer.

 

2)      Påstanden om at kontakten mellom statsministeren og DnB NOR ikke burde funnet sted. Det ville vært helt galt dersom det ikke hadde vært kontakt mellom myndighetene og de berørte bankene i disse kritiske dagene. Dersom DnB NOR ikke hadde tatt kontakt, mener jeg det ville vært regjeringens, Norges Banks og Kredittilsynets fordømte plikt å etablere kontakten. Hvordan ellers skulle man kunne vite hvor alvorlig situasjonen reelt sett var? Hvordan ellers skulle man kunne forsikre seg om at krisepakken ville virke etter hensikten? Statsministeren burde vært mer profesjonell, utvist varsomhet og henvist banken til Finansdepartementet etter å ha lyttet til hva Bjerke hadde på hjertet. Både på grunn av personlig vennskap og på grunn av statens eierpost. Vi trenger en mer profesjonell eierskapshåndtering slik at ikke andre banker og bedrifter føler at staten blander regulerings- og eierskapsrollen. Men dette er uansett av begrenset interesse nå.

 

3)      Det er et soleklart forbud i norsk lov å handle i markedet på bakgrunn av innsideinformasjon. Hvorvidt DnB NOR har brutt loven etterforskes nå av de myndigheter som skal gjøre det. Stortinget og kontrollkomiteen har absolutt ingen rolle i etterforskningen av påstander om innsidehandler i norske banker. Skillet mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt er helt sentralt i vårt demokrati. Det er ingen som helst grunn til å oppheve rettsstaten ? ei heller i denne saken.

  

4)      Påstanden om at bankene får låne gullkortet, derfor må staten bestemme banksjefenes lønn. En tabbe av Kristin Halvorsen ble fulgt opp av en ny tabbe av Siv Jensen. Kristin Halvorsens ?gullkort-bilde? skaper inntrykk av at pakken nærmest innebærer at bankene kan stikke 350 milliarder skattekroner i lomma. Det er fullstendig feil, og det var ikke klokt å bruke et slikt villedende bilde. Det som faktisk skjer er at skattebetalerne, mot betaling, gir en garanti for de aller sikreste utlånene i bankene. Skattebetalerne påtar seg altså en risiko som er tilnærmet lik null, får betalt for det, og får attpåtil lavere renter på boliglånet og tryggere arbeidsplasser. Det er altså en vinn-vinn-vinn-situasjon for den jevne nordmann!

 

Siv Jensen er blant dem som enten har blitt lurt av Kristin Halvorsens gullkort-bilde, eller som bedriver bevisst desinformasjon. Det har forledet henne til å begå ren sosialisme. Frp vil nå plutselig at staten skal diktere banksjefenes lønninger. Banksjefene bør selvsagt kjenne sin besøkelsestid, og avstå fra fete bonuser i en krisetid. Men Frp bør ikke legge seg til venstre for Sosialistisk Venstreparti i slike spørsmål. Et slikt krav fra myndighetene ville også medføre at hele krisepakken måtte utsettes, til stor skade for både arbeidsplasser og lånetagere.

 

Fremskrittspartiet har dessverre også falt for andre fristelser midt oppe i disse vanskelige tidene. Ulike trusler om å utsette behandlingen av krisepakken på grunn av kontakten mellom DnB NOR og regjeringen, samt lettvinte forsøk på å blande seg inn i bankenes rentefastsettelse, kan tyde på at partiet ikke har forstått alvoret. Hvis Frp hadde forsøkt seg på slike sprell i en regjering, ville resultatet blitt en katastrofal svekkelse av tilliten til norske myndigheter og norske banker.

 

Hvis vi kan få sortert ut de forholdene som er verdt én, maksimalt to, tabloide helsider, så står vi igjen med to viktige saker som nå må ha vår fulle oppmerksomhet:

 

1)      Sikre at krisepakken kommer på plass i dag slik at tilliten til bankene våre kan gjenopprettes. Det vil gi oss tryggere arbeidsplasser og lavere boliglånsrenter. Det må være helt klart at dersom solide norske banker fortsatt blir skviset, så vil storting, regjering og sentralbank være klar til å handle. Raskt, effektivt, forutsigbart og uten taktisk spill.

 

2)      Sikre at statsbudsjettet endres slik at det bidrar til flere, og ikke færre arbeidsplasser i private bedrifter. Regjeringens statsbudsjett var utdatert da det ble lagt frem. Det regnes nå med at ledigheten vil øke tre ganger så mye som det regjering trodde da den skrev budsjettet. Sviende skatteskjerpelser på arbeidsplassene i private bedrifter må nå erstattes med forsterkede incentiver til å investere og satse. På tross av at vi nå mer enn noen gang trenger arbeidsplassene i næringslivet, har de rødgrønne svekket næringslivets konkurranseevne hvert eneste år de har sittet i regjering. Ikke fordi at statskassa er tom og regjeringen trengte pengene. De har gjort det fordi regjeringen mener at slik bør det være. Denne politikken må forlates straks. Hvis ikke må regjeringen ta det hele og fulle ansvaret for tusener av mennesker som mister jobben, og kanskje også blir gjeldsslaver fordi de mister boligen sin i et fallende boligmarked. Høyre krever at skatteregningen på små- og mellomstore bedrifter og helt vanlige lønnsinntekter senkes, at det bygges mer veier og at det satses mer på kunnskap og forskning.

 

Prisen blir høy hvis vi feiler i disse to spørsmålene.


Kommentarer:
Postet av: Gerd Byrknes

Dette var fornuftige kommentarer.Skjønner mer og
mer at Frp er fullstendig uansvarlige,og som
vanlig er ute etter billige populistiske
argumenter.Håper det ikke blir noe av flørten
med Frp.Stemmer Høyre!

24.okt.2008 @ 13:25
Postet av: Gerd Byrknes

Bravo!

Helt enig med Erna Solberg

Gerd Byrknes

24.okt.2008 @ 13:28
Postet av: Torgeir Landsend

Hvis finanskrisa hadde skjedd under Solberg ville den ikke ha skjedd for Høyre ville ha forutsett at den kunnne ha skjedd og ville ha satt inn tiltak så den ikke hadde skjedd.. Det ville helller ikke blitt noen razzia hos Dnbnor og aksjemarkedet ville heller ikke ha stupt men fortsatt oppgangen som om ingen ting ville ha skjedd for det ville heller ikke ha skjedd noen ting... Budsjettet til Solberg ville heller ikke tatt høyde for finanskrisa for hele krisa ville ikke ha skjeddd fordi Høyre ville ha visst at den kunne ha skjedd og således truffet nødvendige tiltak så den ikke ville kunnet ha skjedd

24.okt.2008 @ 14:03
Postet av: Siviløkonom

Til Torgeir Landsend

ER DU SPRØ TORGEIR?
DU MENER AT HØYRE KUNNE FORUTSETT OG STANSET EN KRISE I USA. En krise INGEN eksperter forutså. Stanse at verdens største banker går under, hvordan? Betale USAs redningspakke som koster tre ganger så mye som oljefondet? Skru tida 5år tilbake i USA, da grunnlaget for krisen ble lagt? Er Erna en gud?

24.okt.2008 @ 17:56
Postet av:

Ja, jeg er sprø !
-For den som kun tar spøk for spøk og alvor helt alvorlig har i grunnen fattet begge deler dårlig..?
Synes ellers Solberg både sparker og truer i flere retninger her . Hva hadde hun selv gjordt om hun var statsminister .. ?
Bare sendt saken videre til finansdep ? Det er lett å si hva andre skulle ha gjordt men tror ikke hun hadde gjordt det selv. Nettopp fordi saken angikk hele Norge og folks hjem og abeidsplasser var det viktig å få fram alle nyanser og ta grep .
Stoltenberg var klok som tok seg av saken selv og ikke slapp den av syne.
Dette var en alvorlig sak og veldig alvolige saker bør etter mitt syn behandles på høyest mulig plan . Eller tror hun Kristin Halvorsen er dyktigere og har mer oversikt enn Jens Stoltenberg
?
Ellers synes jeg for en gangs skyld Siv Jensen har et godt poeng i å ville regulere bonus-ukulturen i bankvesenet . Dette vil styrke tilliten til bankvesenet at bankene er der for min skyld og ikke jeg for deres som vi har sett enorme eksempler på i den senere tid. I stedet for å bruke trusler burde Solberg her heller være kreativ og være med å lete fram omåder hvor ukulturen florer og tørre å spørre folk åpne spm om hvordan tilliten til bankene kan gjenvinnes.Her burde det etter mitt syn eksistere en kontinuerlig evaluering .Eller tror vi innerst inne at bankene er så edle at de bare tenker på oss ? Synes ellers
Solberg ikke skal være redd for vennskapet mellom Stoltenberg og Bjerke for det virker som et sannt og ærlig vennskap basert på redelighet og omtenksomhet og det var viktige kvaliteter som nok talte med når Stoltenberg trakk sine konklusjoner til beste for folket !

25.okt.2008 @ 01:12
Postet av: Grusomlett

Tjo - du kan jo alltids summere opp på din måte og påstå at det viktigste er ditt&datt. Men det er da også noe helt annet enn på være i posisjon og være tvunget til å handle. Raljere - ok, greit nok det - men regjere, hva med det?

Vh, lei av for mange ord&floskler og for lite punch&action

27.okt.2008 @ 16:03
Postet av: Jon Vogt

Virkelig tøft gjort av deg Solberg at du som toppolitiker skriver en blogg med åpent kommentarfelt for innspill fra folk flest.

Håper du ikke er en GENERELL motstander av at eierne av en bedrift kan regulere topplederlønningene, for jeg ser på eierne av en bedrift som noen slags øvre toppledere. Man kan jo selv tenke seg hvis man eier en bedrift, da ville jeg personlig sett på topplederlønningen som ett av de viktigste styringsredskapene jeg hadde hatt som eier, og jeg ville gremmet meg fælt hvis topplederen fikk godt betalt for å gjøre en dårlig jobb og hvor det kanskje samtidig ville blitt for dyrt å sparke topplederen fordi styret hadde bevilget ham en enorm fallskjerm.

Det jeg nå tror folk flest virkelig hungrer etter fra våre toppolitikere er at de kan vise langsiktige politiske resonnementer som går i dybden. Derimot å stadig påpeke at man gjør det bedre enn politiske motstandere synes jeg går lite i front, og virker litt såpeoperaaktig. Så jeg synes dagens norske toppolitikere generelt sett bør bruke mer tid på å sannsynliggjøre at de har gode langsiktige løsninger. Man trenger nok i mindre grad å bruke tid på å kritisere politiske motstandere hvis man vinner respekt og tillit i folket.

27.okt.2008 @ 20:18

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6432795

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits