Vi kan redde flere liv

Av Erna Solberg
- 09.jul.2008 @ 15:18

I Norge må vi kjøre mye, topografien gir hverken næringsliv eller privatbilister noe valg. Derfor bør trafikksikkerhet være høyt prioritert hos politikerne, som sitter med ansvaret for veiutbyggingen.

Mange norske veier anses for å være dødsfeller, og mange av dem vil heller ikke bli utbedret på mange år. Mangel på arbeidskraft, høye priser og til dels ineffektive metoder for å bygge vei er i grove trekk de største bremseklossene for at vi kan bygge og utbedre veinettet raskere enn det som foreløpig er planlagt.

Det finnes en måte å bygge vei på som kan gi oss mer og bedre vei raskere, uten at det vil koste mer. Gjennom offentlig-privat samarbeid, kjent som OPS, står det offentlige for finansieringen og private tar seg av å bygge og drifte veistrekninger.

Under den forrige regjeringen igangsatte vi 3 slike prosjekter, og resultatene er nå klare: Veistrekningene som ble bygget via OPS ble gjennomført på tilnærmet halvparten av tiden som sammenlignbare veistrekninger hvor det offentlige stod for både finansiering og bygging. Når vi ser hvordan dødstallene synker på nybygde veier med midtskillere og bedre på- og avkjørsler, da er halvert byggetid det samme som mange sparte liv. Jeg mener det i seg selv er et godt argument for å bygge mer vei på den måten, men det er også andre grunner.

I vinter ble mange veistrekninger nærmest slått ut av det kraftige snøværet på sørlandet. Dette gjaldt ikke prosjektene gjennomført med OPS. Årsaken er at de private ikke får betalt dersom veiene ikke er åpne ? og dermed sørger de for at de er det.

Den klattvise utbyggingen vi har hatt i Norge på mange av våre viktigste veikorridorer er feil, vi bør bygge flere helhetlige strekninger raskere. OPS er en metode for å få dette til. Vi har store nok prosjekter til å tiltrekke også større entreprenører fra utlandet og utvide kapasiteten for bygging av veiannlegg i Norge.

Under denne regjeringen blir det bygd mindre vei, til tross for at de bruker mer penger. De tør ikke tenke nytt. Samferdselsministeren nekter å sette igang flere prosjekter i samarbeid med det private fordi hun mener det belaster fremtidige budsjetter. Da har hun misforstått. Fremtidige budsjetter belastes uansett, det er bare et spørsmål om vi skal få bygget og driftet veien på best mulig måte. Det nekter hun fordi denne regjeringen har allergi mot private løsninger.

Denne sommeren kan vi nok en gang lese om de mange tragiske ulykkene som skjer på veier i hele landet.  Det haster med andre ord å få utbedret norske veier. Noe vi kunne gjort med OPS, men som regjeringen ikke vil.

Høyre har sagt vi ønsker å omlag doble de norske investeringene på vei. Om man kobler dette med vårt ønske om massiv bruk av OPS vil det bety at norske bilister innen få år vil oppleve en dramatisk forbedring av den norske veistandarden. Det betyr færre ulykker, færre liv tapt og en større trygghet for dem som ferdes i trafikken.

Den sittende regjeringen har ingen andre svar på problemet med dagens veistandard enn å stadig henvise til at bevilger ?historisk mye penger?, en ikke særlig imponerende bragd når den norske stat har historisk store statsbudsjetter. Det blir direkte lite imponerende de bygger mindre vei enn den forrige regjeringen når verktøyene for å bygge mer eksisterer.

Vi trenger mer vei, og for å få det til trenger vi mer penger til vei og mer OPS.


Kommentarer:
Postet av: Kristian Kollerud

Jeg må virkelig si at Erna treffer spikeren på hodet. Topografien i norge tilsier at folk er nødt til å kunne kjøre bil. Det nytter ikke å si at målet er at alle skal kjøre kollektivt! Vi bor jo tross alt ikke i en tettbefolket bystat.
Veinettet på østlandet har bedret seg og vi har nå snart firefelts rundt hele oslofjorden. Flott, men dette har tatt over et tiår. Jeg kan forstå at det er vanskelig ålage vei i sogn og fjordane, men nå snakker vi om det flate oslofjordområde.
Det at det skal ta så lang tid å planlegge er muligens forstålig..men at det skal ta så lang tid å bygge det er uforstålig. Det er så mange strekninger som trenger oppgradering (firefelts). Fra og med søndre Vestfold og ned til austagder er ikke bare en dødsstrekning, men det er også en sterkt belastet vei. Det blir ikke bedre nå som alle skal på hyttene sine.

Poenget er at det må være noe galt i systemet, det kan ikke være mulig at noe skal gå så sakte og koste så mye.

09.jul.2008 @ 18:09
Postet av: Arve Røys Stranden

NORGE ET MOTORVEG-U-LAND

Høyre og Erna Solberg bør sette investeringer i infrastruktur i Norge høyt oppe på prioriteringslisten når de tar over makten i 2009. Høyre må sikre seg samferdselsministeren!!!

En fersk rapport dokumenter svært godt at våre politikere og vegmyndigheter i mange år har bremset vegutbyggingen i sentrale strøk i Norge. Mens Norge bare har 280 kilometer med motorveg klasse A, har til sammenligning Sverige 1740 km, Danmark 1024 km, og Finland 700 km. Tallenes tale kommer fra en fersk studie utført av førsteamanuensis Knut Boge ved Høgskolen i Akershus har på vegne av Maskinentreprenørenes Forbund. Dette forbundet er også kjent for forslaget om NY E18-trase som går i tunnel i Asker nordøst og nord i Bærum for så å ende opp på ringvegen ved Smestad i Oslo - et forslag jeg mener har mye for seg.

Norge er et u-land i europeisk vegsammenheng. U-hjelpstormakten Norge sender hvert år 20-30 milliarder norske skattekroner til bunnløse sluk i Afrika samt "sparer" store deler av overskuddet fra olje- og gasseksport i utenlandske verdipapirer til framtidige pensjoner.

Svenske, danske og finske myndigheter prioriterer investeringer i samferdselsinfrastruktur i hjemlandet, blant annet veger.

Politikerne i Norge velter regningen for vegbygging i større grad enn øvrige nordiske land over på brukerne av vegene og lokale myndigheter. De rødgrønne synes å være spesielt opptatt av at Høyre-dominerte Asker og Bærums innbyggere skal betale mer enn andre gjennom bomring-systemer, samt at lokale kollektiv-tiltak som Fornebu-banen og ny bane til Rykkin i Bærum ikke skal komme igang. NY E18 ser ikke ut til å være en prioritert oppgave for de rødgrønne partiene.

I Norge har Staten ansvaret for finansiering av det statlige stam- og riksvegnettet. Det bevilges altfor lite til dette formål. I senere år har politikerne i stor grad veltet vegbyggingskostnadene over på brukerne av vegene, samt kommunene og fylkene. Skal man få satt i gang et vegprosjekt, må man komme opp med bompenger for få statlige penger. - Dette er en gjeninnføring av prinsippene fra 1800-tallet, da lokal betalingsvilje - og ikke nødvendigvis de faktiske og nasjonale behovene - var nøkkelen til statlige bevilgninger, sier førsteamanuensis Knut Boge ved Høgskolen i Akershus. Det er akutt behov for en politisk endring som må starte i det nye Fylkestinget i Akershus og videreføres når det kommer til Stortingsvalget i 2009.

Statlige myndigheter i 2001 bidro med 4,16 milliarder kroner i investeringer til riksveger. Bompenger og ulike bidrag fra kommuner og fylker sørget for 1,9 milliarder. I 2006 var de tilsvarende tallene 4,59 og 4,3 milliarder. Det er helt klart at dette er altfor lite investeringskroner fra statens side.

I Norge er samferdsel distriktspolitikk. Det bevilges penger til et stort antall prosjekter over hele landet hvert år. Prosjektene gjennomføres i mange tilfeller over svært lang tid. En forklaring på dette er at norske stortingspolitikere gir penger til vegprosjekter som sikrer dem gjenvalg, ikke nødvendigvis til prosjekter som gir mest veg og trafikksikkerhet for pengene.Stortinget er dessverre ikke valgt etter prinsippet ?1 person 1 stemme?, men etter et prinsipp hvor distrikts-Norge får flere representanter enn folkerike Oslo og Akershus skulle ha hatt i forhold til folketallet. Et annet problem er at de fleste av stortingspolitikerne fra Oslo og Akershus er rikspolitikere og ikke ?distrikts?-politikere. De er ofte mer opptatt av landet som helhet enn sine egne fylker.Stortings-flertallets motvilje mot å prioritere samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjekter i våre områder har gjort at Finansdepartementet holder igjen på pengene, til tross for at Finansdepartementets oppgave er å sikre best mulig utnyttelse av fellesskapets midler.Svenske, danske og finske myndigheter, uten slike enorme overskudd som den norske statskassen har, prioriterer investeringer i sitt hjemmeland, ikke minst til samferdselsinfrastruktur. De har tradisjon for å se behovene for veger, ta seg råd til å bygge dem, og så sørge for en trinnvis tilbakebetaling av utgiftene gjennom årlige skatteinntekter. Kjemperike Norge prioriterer å sende pengene ut av landet, enten til bunnløse Afrika i form av u-hjelp eller til investeringer i utenlandsk industri over hele verden. Det mener jeg er feil bruk av fellesskapets midler.Vegprosjekter i Sverige baseres enten på bevilgninger eller lån fra det såkalte Riksgäldskontoret, den svenske statens internbank. Regjeringen har også opprettet statlige aksjeselskaper for å forsere utbyggingstiltak i Stockholm og Göteborg. I Danmark er alle veger på fastlandet finansiert fullt ut med ordinære bevilgninger uten noen form for bompenger, dersom vi ser bort fra broene over Storebælt og Øresund. Alle offentlige finske veier er fullt ut finansiert med bevilgninger, bortsett fra noen større OPS-prosjekter. Norge burde skue litt på våre gode naboers veginvesteringssystemer!Som jeg bruker å si i lystig selskap: "Når jeg blir samferdselsminister, så skal jeg bygge motorveg klasse A på strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Vestlandske motorveg kl B Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim og deretter drive "u-hjelp" ved å bygge klasse A også for Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm." Og la meg føye til: UTEN BOMPENGER!Arve Røys Stranden

Samferdselsinteressert i Asker Høyre

09.jul.2008 @ 18:50
Postet av: KRA

På høy tid det investeres mer i samferdsel her i landet. Å bruke betydelige midler av oljeinntektene på veier og jernbane gir mye mer glede både for oss OG framtidige generasjoner enn å sette alt i banken (og nå fallende utenlandske aksjer!) Bruk utenlandske arbeidere. Vi trenger ikke privatisering av veiene for å få dette til! En skam for Norge å kalle seg miljønasjon og ikke investere i f.eks hurtigtog. Norge er uten store visjoner og mål!

09.jul.2008 @ 23:42
Postet av: Tor Johnsen

Dette forslaget fra Høyre er det virkelig mening i. Samfunnsøkonomisk er det mye å spare på å få en raskere utbygging av vegnettet. Er selv ansatt i Statens vegvesen (uttaler meg som privat-person) og vet at det foreligger mange ferdig-prosjekterte anlegg klare, men at disse mangler bevilgninger og vil sannsynligvis ikke bli realisert på mange tiår, om noensinne. Men her er det viktig å holde "tungen i rett munn".. slik vegbygging har foregått i Norge frem til nå har det utelukkende vært fokusert på nyanlegg..våre medie-kåte politikere har hatt en forkjærlighet for den pomp og prakt, ordførere med nyinnkjøpt dress og blanke sko som matcher deres ditto ordfører-kjeder, bløtkake, hornmusikk og hederlig omtale i både lokal- og riksdekkende media.. og så.. når kameralampene er slukket, kremen på bløtkaka er gått ut på dato.. da er det slutt.. ingen overivrig interesse..Våre bevilgende myndigheter ser ut til å glemme det faktum at det flotte anlegget skal driftes og vedlikeholdes... i mange tiår..La oss se det i øynene.. dersom vedlikehold av eksisterende vegnett hadde hatt like mye mediaomtale ( jeg tenker ikke bare på de gangene det går galt) som etablering av nye flotte anlegg; ja da ville situasjonen sett helt annerledes ut.. Bor selv i Nord-Norge.. vi har et stamvegnett som ikke ligner noen ting.. For en tid tilbake fremtvang transportnæringen opphevelse av aksel-lastrestriksjoner.. disse påførte næringen, naturlig nok, masse utgifter..restriksjonene i teleløsningstiden ble opphevet.. men vegene ble ikke forsterket.. resultatet ser vi i dag..økende antall av tunge kjøretøyer knuser vegnettet.. I den regionen jeg tilhører er det et vegnett i komplett oppløsning, og det er bare penger til nødreparasjoner.. dersom "mine" veger hadde ligget i det sentrale østlands-området er jeg sikker på at ting hadde blitt gjort.. men ikke her.. vi får noen små drypp i ny og ne.. for å "sminke liket" i håp om at det skal leve igjen.. Jeg skal innrømme at jeg i mange år har stemt Høyre i de valgene hvor jeg har vært kvalifisert til å gjøre min borgerplikt.. når det nå ser ut til å gå mot borgerlig flertall håper jeg at de ikke tar en "Soria Moria" og løper fra det de selv har sagt.. Nordmenn er avhengig av bilen, med vårt bosetningsmønster (du kan ikke ta trikken i hverken Bodø, Harstad eller Tromsø... tror også det er lenge til man kan gjøre det i Hammerfest, Alta eller Kirkenes ) er vi avhengige av bilen... man kan like det eller ikke.. men slik er det.. la oss få en storstilt utbygging, men også penger til å vedlikeholde det vi har... Please?

10.jul.2008 @ 00:10
Postet av: Vestlending

Skal man satse enda mer på vei i Norge bør man gjøre dette skje på Vestlandet.
- Veier er en investering for fremtiden.
- Det behøves et krafttak i Nord-Rogaland og nordover via Bergen og sikkert videre nordover.
- Disse 2 fylkene er lokomotiver for norsk økonomi. Her har man og har alltid hatt betydelig eksport.
- Skal lande klare å opprettholde den kraftige statsubsidieringen av Østlandsregionen er man avhengig av å oppretholde aktiviteten langs kysten og ikke minst i Rogaland og Hordaland.

10.jul.2008 @ 01:49
Postet av: Tom Jacobsen

Endelig god sagt Erna.La meg få tømme hjertet en gang for alle her nå.Vi har 169 representanter på tinget som skal være det norske folks tillitsvalgte ikke sant.Dere 169 kjører på de samme veiene som oss ikke sant.Rister det like jævlig for deg erna?Er det en slik veistandard du vil at dine unger skal ferdes på?NEI,det tror jeg ikke du mener.Jeg kan ikke tallene,men hvor stor andel av bruttu nasjonalprodukt blir i dag fraktet på vei og jernbane erna?Den er selvfølgelig vanskelig og annslå,for da må vi ta med mennesker også,men hvis vi kun tar varer og tjenester da?Det er sinnsyke summer vi snakker om.Når et menneske dør i traffikken så kan vi virkelig begynne og regne hva vi snakker om i verdier etter tragedien som familien får selvsagt.Dør du som 18 åring idag og tar utgangspunkt i at du skal jobbe til du er 60 år,så ser man hvor mye skattepenger som forsvinner.Nei erna,nå er jeg så møkalei den råttne veistandarden i dette landet pluss jernbanen,så nå må du se og feie ut de sosialistene av kontorfløya så fort som mulig.Nå må dere få noen vyer der inne på stortinget.Hvis ikke a\s norge har råd til og ha verdens beste veier,hvem har råd da?Bruk utenlandske firmaer til og ruste opp landet her,hvis ikke noe snart gjøres,får dere se en valgdeltagelse som knapt er synlig.Og please,gå sammen med frp,så er den spenningen over og de politiske kommentatorene i akersgata er svimle og nervøse.Bruk penger som fulle sjømenn,og drit i renta,for kristin halvorsen bygde ikke vei og jeg fikk 16 oppganger på min rente.

10.jul.2008 @ 01:52
Postet av: Nils Bakken

Veier trengs. Gode veier sparer menneskeliv, sparer reisetid og reduserer drivstoffforbruk. I og med at vi kan redde mange liv er det veldig lønnsomt å bygge bra veier. Hvis bompenger er nødvendig er det helt OK bare veiene blir bedre. I et miljøperspektiv er jo ikke gode veier noe hinder, vi trenger veier uansett om de går på bensin eller strøm eller det fremtiden bringer.

Postet av: Leif Arne Hafstad

På høy tid det investeres mer i samferdsel her i landet. Å bruke betydelige midler av oljeinntektene på veier og jernbane gir mye mer glede både for oss OG framtidige generasjoner enn å sette alt i banken (og nå fallende utenlandske aksjer!) Vi trenger ikke privatisering av veiene for å få dette til! OPS er fornuftig med ett unntak- finansering med rentekostnader er unødvendig-staten skal betale.Rentekostnadene er mye lavere.
For å øke konkuransen til OPS prosjektene bør Statens vegvesen få finansert investeringsprosjektene fra dag 1, ikke årlige bevilgninger fra Stortinget som gir kostbar drift. Total prosjektfinansering gir ca 15% mere veg for samme pengene.

10.jul.2008 @ 07:51
Postet av: Arve Edvardsen

Vi mangler visjoner i norsk samferdselspolitikk.

Det som virkelig monner når det gjelder å redusere de alvorlige ulykkene er å bygge trygge veier med fysiske midtsskillere.

Høyre bør ha en målsetting om at stamveiene (e-6, e-16 og e-18)syd for Trondhjem på sikt må bygges ut til 4-felts standard. Samtidig må det monteres midskillere på andre sterkt trafikkerte 2-felts riksveier. Vi snakker om ca 100 menneskeliv spart pr år.

I stamvegutredningen (utbyggingsbehov frem til 2040) stopper f eks motorvegen (e-6) på Biri. Derfra mener vegvesenet at det kun bør være 2-felts veg til Støren. Problemet med denne utredningen er at den bygger på et så kalt samfunnsregnskap hvor det kun er "lønnsomt" med 4-felts motorvei hvis ÅDT (årdøgntrafikk) er over 8 500.
Typisk står det ingen ting om alle de lidelsene som de alvorlige ulykkene påfører offer og familie.

For øvrig er det gode miljømessige gevinster ved utbygging av motorveger. SINTEF har i en rapport fra 2007 konkludert med store reduksjoner av utslipp, spesielt fra tungtrafikken, på grunn av bedre trafikkflyt.

Endelig er dette etter min mening god distriktspolitikk. En viktig forutsetning for å opprettholde bosetting utenfor byene er gode kommunikasjoner.

Når det gjelder finansiering tror jeg på veiprising. Jeg tror at mange er villig til å betale en hundrelapp eller to for å komme trygt og hurtig frem på en moderne motorvei.

10.jul.2008 @ 09:58
Postet av: Agurk

Dette er ren populisme i agurktiden for å utnytte de siste dagers agurkoppslag om kutt i veibudsjettene

10.jul.2008 @ 10:32
Postet av: Anders M-S

Veldig tabloide uttalelser Solberg kommer med her. Hva kan vel nye veier gjøre med promillekjøring, som har tatt så mange liv i Norge? Enn mangelen på beltebruk? Veistandarden er for lav, og det medfører kø. Ulykkene derimot, skyldes for en stor de to overfor nevnte problemene, i tillegg til sjåfører som ikke tar sovepauser når de er trøtte.

Lar man det private overta får vi en situasjon der flere selskaper underbyr hverandre og det billigste (les: det som tar minst hensyn til sikkerheten) får jobben. Med andre ord: Flere Hanekleiv-ulykker. Og neste gang skjer det neppe i romjula når trafikkmengden er på sitt laveste...

10.jul.2008 @ 11:01
Postet av: Arve Edvardsen

En kort kommentar til Anders M-S: Du har sikkert rett i at promillekjøring og høy fart er årsaken til mange ulykker. Min prognose ovenfor bygger imidlertid på empiriske tall fra Sverige hvor antallet dødsulykker ble redusert med ca 80 % etter at de monterte midskillere som et av flere tiltak i deres "nollvisjon". Erfaringer fra Vestfold etter at de fikk den nye motorveien er de samme.

10.jul.2008 @ 11:26
Postet av: Kjetil Utne

Utmerket Erna !

Vi trenger bedre veier og for oss som bruker veiene er det uvesentlig om dette skjer i regi av staten eller i samarbeide med private. Men hvis et Offentlig Privat Samarbeid kan gi oss gode veier raskere bør det være en selvfølge at vi benytter oss av denne muligheten. Det er da heller ingen overraskelse at OPS viser seg å være så gunstig. De som bygger har en direkte fordel av å bygge raskt og godt blant annet fordi de selv må vedlikeholde vegene i etterkant på egen regning. Da sørger man naturligvis for å gjøre godt arbeid.

Jeg ser at Anders M-S mener at OPS betyr dårligere kvalitet. Det motsatte ser imidlertid ut til å være tilfelle. Det kan vi blant annet se på E-39 mellom Orkanger og Øysand. Det er uansett myndighetene som definerer hvilken standard veiene skal ha, og dårlig veistandard vil ramme de private utbyggerne selv fordi de må dekke de ekstra vedlikeholdskostnadene som dette fører til.

10.jul.2008 @ 12:34
URL: http://sor-trondelag.hoyre.no
Postet av: Per Knutsen

Ja vi har U-land standard på Norske veier. Men hvorfor: Vi har et stort land, med lite befolkning, og vanskelig terreng, men, vi har Oljepenger.
1. for 300 år siden gikk de meste av råvare verdiene i Norge til å bygge opp København, dette er det vist noe som vi Normenn har bevart. Vi skal ikke bruke noe på oss selv. Vi sender pengene ut av landet i god gammel stil, akurat som før. Men jeg mener at Oljepengene må brukes på investeringer i Norge for Normenn.

2. Bruk av bil er behagelig og miljøvennlig, Men partier som SV vil ikke at Normenn skal føle behag, de blir tydligvis tilfredse med a tilfredstille den delen av jernen som føler behag av å hidre andre i å utføre sine ambisjoner. De prater om eventyr, det er ikke virkelighet et vi skal ta tog alle sammen, det finnes ikke tog mellom Grimstad og Kr. sand, men nå finnes det en ordentlig vei, og det er helt sjønt. Vi må ikke helle finne en årsak til å bygge samme format som resten av verden på vei ( 4 felt ), inkl. Asia og Afrika. Vi prøver å si at liv går tapt, men kan vi ikke også bare si at vi har ambisjoner, og ønsker et pent og ryddig infrastruktur nett i Norge for et effektivt samfunn.
Jeg vil også slå 2 fluer i en smekk: Kan vi legge veiene på en litt spekakulær plassering i den ville Norske naturen, på den måten kan en ny vei i gjenom Norge bli en gigantisk turist trekkplaster for Europeere , men tilhærende hoteller osv. Vi har jo fordelen med å starte med blanke ark, la oss benytte anledningen, vi som har ventet så lenge.

10.jul.2008 @ 14:17
Postet av: Rasmus

Har nettopp vært i Sverige. Der bygger de veier som ikke generer stress. Hovedveiene er minimum 3 felt med midtdeler og forbikjøringsfelt hver halvannen kilometer. Dette skaper ikke stress, man vet at man kan kjøre forbi snart.
I Norge kaller de det null-visjon, og bygger ny vei i 2008 med midtdeler UTEN forbikjøringsmulighet. Tenk deg når du ligger bak en forsiktig sjåfør som ligger 20 km under fartsgrensa, og så får et utrykningskjøretøy bak deg.....
Alle politikere på stortinget burde kjøre om Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal hver gang de skulle hjem. Uansett hvor de bor. Bensinen skulle de selvfølgelig betalt selv. Den er jo så billig i forhold til inntekta...
Dessuten burde det være et tak på 4 år for en stortingsrepresentant. Så kunne de gått ut i den virkelige verden i 4 år før de fikk lov å komme tilbake til stortinget. Kanskje de hadde lært litt da?

10.jul.2008 @ 14:57
Postet av: Nils Svendsen

Norske bilister bidrar med 60 milliarder kroner til statskassen i år, gjennom bensinavgift, årsavgift, omregistreringsavgift og engangsavgift (dvs. mer på 1 år enn hele Oslo pakke 3 er budsjettert med over 20 år). I årets statsbudsjett brukte staten 11 milliarder kroner til kollektivtransport og 15,4 milliarder kroner på veiformål. Dvs. NULL oljekroner og NULL skattekroner til vei. Alt er betalt av bilistene i tillegg til at bilistene er en melkeku tilsvarende ca 34 milliarder kroner til andre formål.

statsbudsjett.no/upload/Statsbudsjet...enter/pdf/gulbok.pdf

I tillegg til at bilistene allerede nå betaler hele smørja og vel så det, og således ikke er noen utgift for staten, så kommer alle de ressurser død og lemlestelse fratar helsevesenet, kostnader for trygden, arbeidskraft tapt, for ikke å nevne de enorme menneskelige kostnadene og lidelsene død og lemlestelse medfører, som følge av manglende veibevilgninger. Dernest kommer kostnadene for industri og næring for dårlig infrastruktur, knappe håndverkertjenester som følge av bortkastet reisetid, og alle de arbeiderne som daglig kaster bort timer på transport til og fra jobb som følge av inadekvate veier. Man behøver vel ikke påpeke hvor mye mer bil og buss i kø forurenser i motsetning til i marsfart? God vei politikk = god miljøpolitikk. Jeg bor for øvrig 20 minutter fra Oslo utenfor rushtiden, men bruker 1 time med bussen hver vei, hver dag. Tid jeg kunne brukt på jobb og hos mine barn. For å nevne noen av de kostnadene for samfunnet utopisk politikk basert på høylytte ekstreme interesseorganisasjoner medfører.

Kanskje noen ansvarlige politikere kunne regnet på hvor mye dagens politikk med å ikke engang bruke det bilistene betaler for bilbruken, koster samfunnet. Og således hatt et grunnlag utover propaganda fra interesseorganisasjoner og slagordspolitikk å basere sitt standpunkt på.

Høyre var i tidligere tider motvekten mot venstresidens utopiske verdensbilde, og nøkternt forholdt seg til realiteten i mennesket og samfunnet og førte en politikk deretter. Det er på tide at Høyre finner tilbake til seg selv.

10.jul.2008 @ 15:12
Postet av: Erna Solberg

Kristian Kollerud: Jeg er helt enig med deg i at vi bygger store veistrekninger på en altfor ineffektiv måte i dag, og derfor vil vi bruke OPS der det lar seg gjøre.

Arve Røys Stranden: Jeg skal love deg at med Høyre i regjering så vil investeringer i infrastruktur definitivt være høyt oppe på prioriteringslisten. At vi bør studere nærmere hvordan de gjør ting i våre naboland er jeg også enig i, det gjelder forsåvidt på flere områder. Når det gjelder u-hjelp så tror jeg vi bør være mer opptatt av å gi bistand som virker enn å konsentrere oss om spesifikke prosentmål for bistanden.

KRA: Å kalle OPS for privatisering av veiene er misvisende så lenge det offentlige står for finansieringen, så lenge det er tilfelle er det mindre viktig hvem som bygger og vedlikeholder den.

Tor Johnsen: Høyre har for vane å gjennomføre det vi lover, det henger nøye sammen med at vi ikke lover ting vi vet vi ikke kan holde. Jeg er sikker på at en borgerlig regjering vil ha en kraftfull satsing på vei.

Vestlending: Som vestlending selv kan jeg dele mye av frustrasjonen din, men Høyre vil ikke nedprioritere noen områder, vi foretrekker å satse på å gjøre det bedre i hele Norge.

Tom Jacobsen: Jeg har fartet rundt i hele Norge både som stortingsrepresentant, kommunalminister og partileder, og vet det står dårlig til mange steder. Vi ønsker en økt satsing både på vei og jernbane, og vedtok derfor på vårt landsmøte at vi ønsker en omlag dobling av investeringer ift Nasjonal
Transportplan. Den borgerlige regjeringen vi ønsker oss, som inkluderer alle fire partiene, tror jeg skal kunne kombinere både en ansvarlig økonomisk politikk og skikkelig satsing på vei.

Nils Bakken: Helt enig med deg.

Leif Arne Hafstad: De tallene virker interessante, skal undersøke dette nærmere med Trond Helleland og Øyvind Halleraker i samferdselsfraksjonen.

Arve Edvardsen:
Høyre har en klar visjon for samferdselspolitikk, og det er at vi skal ha mer og bedre vei. OPS er et godt tiltak for å realisere det.

Agurk: Jeg mener virkelig ikke at menneskeliv tapt i trafikken er for agurker å regne, tvert imot.

Anders M-S: At dette vil løse alle problemene hevder jeg ikke, men at det vil bidra sier du deg selv enig i. Når det gjelder påstanden om privatisering viser jeg til svar ovenfor.

Kjetil Utne: Takk for positiv tilbakemelding!

Per Knutsen: Som jeg nevner har vi ikke bare ambisjoner for samferdselen, men virkemidlene også.

Rasmus: Takk for konstruktive innspill.

Nils Svendsen: Høyre har alltid vært opptatt av gode løsninger for samferdsel, og det er vi fortsatt. Nå håper jeg vi får muligheten til å vise hva det betyr i praksis gjennom å omlag doble investeringene ift OTP og gjennom bruk av OPS. Det ville norske bilister merket godt, deg selv inkludert.

10.jul.2008 @ 17:26
URL: http://ernasolberg.nettblogg.no
Postet av: Per Knutsen

Takk for svar, jeg vil helt klart velge det partiet som kommer til å gjenomføre en massiv infrastruktur sattsing I Norge. Det blir Høyre eller Fremskritspartiet.

Personlig ville jeg ha flyttet ca 300 Miliarder fra oljefondet over i et infrastrukturfond. deretter brukt utenlandske entrepinører til å bygge 4 felts motorvei mellom Oslo - Kristiansand - Stavanger. Oslo - Bergen, Oslo- Trondheim, og Trondheim- Tromsø. Evt. Stavanger - Bergen - Trondheim. Veien skulle bli meget vakker og legges på de flotteste stedene men utenfor nytting landbruksarialer. Samt at massive hoteller osv. kunne bygges ved veien og trekke store mengder turister som i seg selv kunne nesten finansiert hele prosjektet økonomisk. Samt at vi har et effektivt Norge som kan klare seg uten olje i fremtiden. Vi kan leve at turisme da vi har et av verdens vakreste land, samt av spennende og nyskapende industri.

10.jul.2008 @ 17:55
Postet av: Gunnar S. Mikkelsen

Veldig bra!

Jeg er meget glad for at Høyre kommer på banen i samferdselsdebatten. Gjennomføringen av de tre OPS-prosjektene og fremskyndingen av motorveien i Østfold er noen av de få lyspunktene innen norsk veipolitikk de siste årene, og alle ble gjennomført under forrige regjering.

Jeg har et tips til hvordan Høyre kan kapre tilbake mange velgere...

Høyre burde gå høyt på banen og navngi veiprosjekter som de vil innføre som OPS-prosjekter, og så angi når det skal være ferdig. Evt kan dere etablere et utbyggingsfond.
Samtidig kunngjør dere en alternativ finansieringsform for jernbane og angir organsieringsform og finansiering for noen meget
viktige jernbanestrekninger i Norge.

Initiativet må bære preg av mot og optimisme, og forslaget må være utformet slik at folk tror på det og at det ikke kan bli reversert av etter neste valg pga evt endret flertall. OPS og fond er jo et godt verktøy til å oppnå dette.

Jeg er HELT sikker på at et slikt forslag vil skape enorm interesse og debatt, og sette Høyre i førersetet. Fallhøyden er selvfølgelig veldig stor dersom Høyre ikke leverer.

Det er viktig at veistrekningene som foreslås er spredt litt ut over landet. Noen gode eksempler er

E18 Vestfold-Grimstad
E18 Vinterbro-Ørje
Rv2 Borgen-Kongsvinger
Fergefri E39 Stavanger-Bergen
E16 Sandefjor-Sollihøgda
E134 Haukeliveien (bla nye tuneller ved Røldal)
E6 nord og sør for Trondheim
E6 i Nordland (som har elendig standard)
E80 Fauske-Bodø

Og sikkert flere andre. Når det gjelder jernbane er det meget nærliggende å utvikle Intercity-triangelet til dobbelt spor og bane som tåler omlag 200 km/t. På den måten vil også de som er opptatte av jernbane få innfridd gamle drømmer, og bare dette tilbaket vil skape enorm entusiasme.

Dette er fullt mulig å få til i de gyldne tidene Norske økonomi befinner seg i. Det er bare snakk om prioritering. Snøhvit og Ormen lange fikk vi til, og dette kostet også mange milliarder.

Erna, Høyre trenger noe å komme på offensiven med.... Hva tror du?

Hilsen Gunnar S. Mikkelsen

11.jul.2008 @ 09:05
Postet av: Per Knutsen

Jeg vil gi dere et skremmende tips om hvordan man kan vise veiforholdet i Norge.

Gå på eller last ned: Google earth. Velg layers, og kryss av for,
Roads.
Da vil motorvei klasse A komme frem som orange farge.

Som dere kan se har hele Europa så å si en fuldekkende veistandard, Danmark og Sverige like så. Når du kommer til Norge finnes det snaut en liten krusedull rundt Oslo. Dette er flaut !. Jeg får helt vondt i magen nå jeg ser dette.
Norge ser ut som et øde Alaska eller tundraen på Kolahalvøya, og dette er Verdens rikeste Land !.
Jeg synes også at debatten om at bilføreren har skylden er en total avsporing av debatten. Selvsagt må vi ha dyktige førere, men vi må bygge ut infrastruktur for kommende generasjoner, så våre barn kan få samme konkurransefortrinn som våre naboer da oljen tar slutt.

11.jul.2008 @ 11:51
Postet av: Thomas

Hei Erna.

Samferdsel har i store deler av Norge ligget på et halvhjertelig nivå.
Sett fra Norge fra Bergen, med god erfaring fra distriktene, blir det mye heft og plunder i veibygging.
Hvordan kan velgere forstå at midler tildeles en vei som har stort behov for 2 felts veibane, mottar dette men da som sykkelfelt/kollektivfelt, uten 2 felt for vanlig trafikk?
Det må omsider utvides til 2 felt, og hele festen ble dobbelt så kostbart.

Jeg tror jeg vet det; Vi har jo nok av penger å drite oss ut for, men ikke nok å være fornuftig for.

Vi trenger i dag veier for tung trafikk, de små gamle veier for turisme og sikring av utsatte veistrekninger.
Dette er inntektsskapende for alle små og store foretak, og turisme.

Norge trenger også langt sterkere kollektivt transport muligheter.
Høyhastighetstog mellom de større byer skulle vært en selvfølgelighet for lenge siden. Vi har kompetansen og pengene, men hvor er viljen?

Vi må hindre at bremsene settes på. Evig vrøvl fra AP om de rike som skal flås, men AP selv skaper INGENTING.
AP sover søtt på oljepenger, uten visjoner om fremtiden.

Invester i fremtiden, bedre samferdsel, utdanning, forskning, verdiskapning og bedre muligheter for nordmenn å velge sin egen fremtid.

Norge må ha en ledelse som har større ambisjoner enn å holde på makten, sitte godt eller kverne på fordums tider.

Ut med de rødgrønne og få fart på Norge, NÅ !

12.jul.2008 @ 19:29
Postet av: Oldis

Norge henger etter. Europa investerte i motorveier på 80 tallet. I Norge lot man være å investere. Å investere i vei nå er idiotisk. Spania og en del mellomeuropeiske land har investert MILLIARDER i jernbane nå som privat transport sliter med høye dieselkostnader.

Norge bør bruke pengene på jernbane, ikke på vei.

14.jul.2008 @ 09:04
Postet av: Leiavsnikksnakk

Veipolitikk i Norge er latterlig.
Ta en kjøretur gjennom europa og du vil også se at vi ligger 100 år etter.
Vi må satse på jernbane, men vi har ikke en tjanse om vi ikke satser på veg også, eller skal man legg et spor til hvert hus/bedrift?
La private bygge veg og ta betalt for den strekningen som man bruker, det fungerer fint i Italia.

15.jul.2008 @ 09:30

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6002122

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits